Salgs- og leveringsbetingelser - Thestrup Snedkeriet

Gå til indhold

Hoved menu:

Salgs- og leveringsbetingelser

Hvem er vi

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Thestrup Snedkeriet (TS).


1. GENERELT.

1.1     Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle Thestrup Snedkeriets leverancer, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.
1.2     
Ved uoverensstemmelser med købers eventuelle købsbetingelser går Thestrup Snedkeriet’s salgs- og leveringsbetingelser forud.

2. TILBUD.

2.1     
Tilbud bliver først gældende ved modtagelse af ordrebekræftelse fra TS.
2.2     Denne ordrebekræftelse kan kun gives skriftligt pr. brev, telefax eller E-mail parterne imellem.

3. LEVERING.

3.1     
Levering sker ab lager / fabrik, medmindre andet er aftalt. TS drager omsorg for afsendelse og vælger forsendelsesmåden. Risikoen for  transporten bæres           således af køber, ligesom køber betaler alle med transporten forbundne omkostninger. Er der aftalt franco levering er forsendelsesomkostningerne indbefattet i           prisen og forsendelsen foregår for TS’s risiko.
3.2     
Varen forsendes i TS’s standardemballage og forsynes i øvrigt med sådan udvendig emballage, som det anses af TS for nødvendig og tilstrækkelig for           forsendelsen. Emballagen er indregnet i prisen, med mindre andet er aftalt.
3.3     
Varen leveres i TS’s standardkvalitet, med mindre der er aftalt andet. Såfremt varen er fremstillet i henhold til købers særlige krav, er TS berettiget til at levere 5           % mindre og indtil 5 % mere end den aftalte mængde.
3.4     
Køber er kun berettiget til at annullere ordren på grund af forsinkelse, såfremt leveringen er forsinket mere end 30 dage uden yderligere grund.
3.5     
Forsinkelsen berettiger kun køber til erstatning, såfremt han kan dokumentere, at forsinkelsen skyldes en grov fejl hos leverandøren.
3.6     
TS er dog på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, herunder køber påførte dagbøder.
3.7     
Hvis forsinkelsen sker som følge af force majeure eller forhold i øvrigt udenfor TS’s kontrol, såsom produktionssvigt, strejker, forstyrrelser af transport, import- /           eksporthindringer, myndighedsindgreb, ugunstig vejrlig, brand, oversvømmelser eller andre forsinkelser fra TS’s underleverandører som skyldes nogen af de i           dette punkt nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden i det omfang, hvor det efter omstændighedernes omfang  skønnes rimeligt eller i det mindste så           længe hindringen varer.
3.8     
Levering til den udskudte leveringstid, anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringstiden kan påregnes at ville vare længere end den opgivne tid, kan           TS såvel som køber berettiget annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse, såfremt det aftalte arbejde ikke er  påbegyndt.
3.9     
Hvis TS ikke leverer inden for leveringstiden eller inden for en med hjemmel i ovennævnte bestemmelse forlænget leveringstid, er køberen berettiget  til ved           skriftlig henvendelse til TS at kræve levering samt fastsætte en endelig, rimelig frist herfor og angive at køberen agter at ophæve handelen,  såfremt leveringen           ikke finder sted inden for denne frist.

4. BETALING.


4.1     
Køber skal uden yderligere påkrav betale fakturabeløbet i henhold til de på faktura anførte eller på anden måde aftalte betalingsbetingelser.
4.2     
Såfremt betalingsbetingelserne og betalingsfristen ikke overholdes, beregner TS morarente pr. påbegyndt måned p.t. 1,75 % fra det tidspunkt,           fakturabeløbet er forfaldent til betaling.
4.3     Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til advokat uden yderligere varsel, og advokaten vil kunne opkræve           
inkassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i rentelovens bestemmelser i bekendtgørelse nr. 601 af 12/7-2002 eller regler der måtte træde i stedet herfor.

5. EJENDOMSFORHOLD.


5.1     
TS forbeholder sig ejendomsretten til det leverede indtil hele købssummen med renter, omkostninger m.v. er betalt.


6. MANGLER OG REKLAMATION.


6.1     
Køber er forpligtiget til straks ved modtagelsen og inden leverancen tages i brug, at gennemgå de leverede varer for at sikre sig at disse er mangelfrie.
6.2     
Reklamation skal altid ske skriftligt og det påhviler køber uopholdeligt og senest 5 dage efter modtagelsen at meddele TS sådanne fejl og mangler ved det           leverede, som køber har eller burde have konstateret. Reklamation skal dog altid ske senest 6 måneder efter leveringen. Ved senere reklamation har køber mistet           sin ret til at gøre indsigelse.
6.3     
Reklamationer fritager ikke køber for overholdelse af betalingsbetingelserne.
6.4     
Vedrørende udbedring af fejl eller mangler på varer, kan dette kun foretages af TS efter aftale.
6.5     
Hvis fejl og mangler udbedres af tredje mand uden TS’s accept, bortfalder retten til reklamation.
6.6     
Returnering af fejlbehæftede varer kan dog kun ske efter samråd med TS. Returnering sker for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt.
6.7     
Køber skal altid nøje følge den af TS givne brugsanvisning for varens anvendelse og dens opbevaring.
6.8     
Specialfremstillede varer tages ikke retur, dvs. specialfremstillede varer ikke refunderes.

7. PRODUKTANSVAR.


7.1     
TS’s ansvar dækker udelukkende direkte person eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved det leverede.
7.2     
TS er kun ansvarlig for skade forvoldt af fejl eller mangler ved det leverede, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af leverandøren eller           andre han har ansvaret for.
7.3     
TS er således uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af varen, herunder dens benyttelse på underlag eller           dens udsættelse for påvirkning af f.eks. vejrlig eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet.
7.4     
Ligeledes er TS uden ethvert ansvar for skade som følge af utilstrækkeligt eller uhensigtsmæssig opbevaring. TS er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt           arbejdsfortjeneste, eller andre indirekte tab.
7.5     
Endvidere er TS i intet tilfælde forpligtet til at betale eventuelle omkostninger til af - og genmontering af mangelfulde varer, ligesom købers omkostninger til           konstatering af mangler er TS uvedkommende.

8. TEGNINGER.


8.1     
Tegninger, specifikationer o. lign. som er udleveret af TS før eller efter aftalens indgåelse forbliver TS’s ejendom.          
         Tegningerne må ikke
videregives til tredje part uden skriftlig accept fra TS.
         
Tegningerne må ikke misbruges.

Revideret  marts 2013.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu